Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 
Subvencions per a la realització de projectes de cooperació al desenvolupament per a l'any 2016
SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PER A L'ANY 2016
20/12/2016

L'Ajuntament de Carlet, té voluntat d'impulsar les polítiques de Cooperació per al desenvolupament dels països empobrits, atenent al que disposa la Llei 23/1998, de 7 de Juliol, de Cooperació Internacional i a la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de la Cooperació al desenvolupament de la Comunitat Valenciana.

Mitjançant un acord de la Junta de Govern Local del 28 de novembre de 2016 s'han aprovat els bases que han de regir el procediment per a l'atorgament de subvencions per a la realització de projectes de cooperació al desenvolupament per a l’any 2016.

L'objecte d'esta convocatòria és la distribució del fons que l'Ajuntament de Carlet pressuposta anualment destinat a finançar l'execució de Projectes de Cooperació Internacional per al Desenrotllament que s'hagen executat o s'haja iniciat la seua execució durant l'any 2016, independentment de la seua duració. Els beneficiaris podran ser tant organitzacions No Governamentals per al Desenrotllament (ONGD) com a organitzacions, grups, associacions, que, sense ser catalogades com ONGDs, tinguen capacitat per a realitzar actuacions de Cooperació Internacional per al Desenrotllament, així com entitats religioses que duguen a terme projectes concrets destinats a la cooperació i solidaritat amb els pobles empobrits, que complixen amb els requisits de la clàusula segona de les bases reguladores de la subvenció.

La sol·licitud per a ser beneficiari de les ajudes es podrà presentar en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Carlet (Oficina d'Atenció al Ciutadà). La presentació podrà realitzar-se, així mateix, per qualsevol dels procediments establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de del Procediment Administratiu Comú de les Administracions publiques, en el següent termini:

  • Des de el dia 20 de desembre del 2016

  • Fins al dia 30 de desembre del 2016,

ambdós inclosos.

La sol·licitud haurà de presentar-se junt amb la documentació a aportar que serà la prevista en la clàusula quinta de les bases reguladores de la subvenció.

La quantitat destinada a subvencions amb càrrec a l'anualitat 2.016 per part de l'Ajuntament de Carlet serà de deu mil euros ( 10.000,00 euros ) amb càrrec a la partida pressupostària 231.480.10 “Projecte de cooperació i Emergència social” del pressupost 2016 .

Es finançarà com a màxim el 90% de l'import del projecte, sent almenys el 10% restant finançat amb recursos propis de l'organització sol·licitant o de tercers.

Una vegada realitzada la puntuació dels projectes seleccionats, a l'hora de repartir les subvencions se seguirà el següent criteri :

 

  • 1º. Proyecto : 30% de la partida destinada a cooperación

  • 2º. Proyecto : 25% de la partida destinada a cooperación

  • 3º. Proyecto : 20% de la partida destinada a cooperación

  • 4º. Proyecto : 15% de la partida destinada a cooperación

  • 5º. Proyecto : 10% de la partida destinada a cooperación

     

Si la quantitat concedida, segons la taula anterior, fora superior a allò que s'ha sol·licitat, se li concediria la quantitat sol·licitada i el sobrant es repartiria equitativament entre la resta de projectes concedits, prèvia acceptació de la mateixa i reformulació del projecte presentat.

Es procurarà finançar diversos projectes que per la seua envergadura siguen adequats als diners pressupostat amb este fi per l'Ajuntament de Carlet i que així siguen de més fàcil seguiment i avaluació. La concessió de les ajudes convocades es realitzarà per mitjà d'un acord de la Junta de Govern Local, a proposta de la Comissió d'avaluació.

S'establix com a termini màxim per a la justificació dels projectes el 31 de març de 2017

La resolució d'esta convocatòria es farà pública en el termini de tres mesos, com a màxim, des de la data de terminació de la presentació de les sol·licituds. Esta resolució es comunicarà per escrit a totes les organitzacions sol·licitants.

La resolució posarà fi al procediment i esgotarà la via administrativa.

Contra l'acord de la Junta de Govern Local es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós -administratiu.