Formulari de cerca

Subvencions Nominatives

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS NOMINATIVES EN VIRTUT DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CARLET 2018

 

El Pressupost de l’Ajuntament de Carlet per a l’exercici 2018 va resultar aprovat definitivament l’11 de juny de 2018 i entrà en vigor mitjançant la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província en data 20 de juny de 2018.

 

Les associacions que tenen subvencions nominatives en el pressupost 2018 de l'Ajuntament de Carlet ja poden iniciar la seua tramitació. Les principals novetats són:

 

 • La sol·licitud haurà de presentar-se electrònicament o a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, acompanyada necessàriament dels documents especificats en el catàleg del procediment, que poden descarregar-se des d’esta mateixa pàgina web.

   

 • En el moment de la justificació no s'hauran de presentar factures sinó una memòria financera, la relació detallada de les despeses i inversions en què ha incorregut l'associació ajustada al document normalitzat del catàleg.

 

Descripció del procediment

 

De conformitat amb el que disposa l’article 22.2.a) de la Llei general de subvencions, podran concedir-se de forma directa les subvencions previstes nominativament en els Pressupostos Generals de les entitats locals, en els termes que preveuen els convenis i en la normativa reguladora d'estes subvencions.

 

Com a regla general, en el procediment podem distingir dos fases:

 

 • Atorgament de la subvenció, aprovació de la despesa i de l’esborrany del conveni.

   

 • Justificació de la subvenció.

 

Inici del procediment

 

El procediment per a la concessió de les subvencions nominatives s’iniciarà a instància de l’associació interessada, mitjançant una sol·licitud firmada pel president de l’entitat (Model sol·licitud subvenció).

 

La instància ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

 

 • Declaració responsable que l’entitat està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social de conformitat amb la normativa vigent o autorització perquè l’Ajuntament obtinga els certificats d’estar al corrent amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social i que no incorre en cap de les prohibicions per a ser beneficiària d’una subvenció de les previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (Annex I).

 • Fitxa de manteniment de tercers (Annex II). Excepte si ja consta el número de compte en l’Ajuntament.

 • Certificat de representació i identificació de l’adreça de correu electrònic per a la pràctica de la notificació electrònica (Annex III).

 • Memòria d’activitats i despeses que justificaran l’ajuda concedida (Annex IV).

 

Gestió de la sol·licitud

 

Rebuda la sol·licitud, el departament gestor farà les comprovacions necessàries.

 

Excepte en aquelles subvencions nominatives inferiors a 3.000’00 euros, la presentació de la sol·licitud de subvenció implicarà l’acceptació que l’Ajuntament accedisca a la informació que figura en altres administracions públiques acreditativa del fet que les associacions es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

 

Igualment es comprovarà si l’associació sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb l’Ajuntament de Carlet.

 

Completat l’expedient administratiu, s’elevarà a la Junta de Govern Local per a l’atorgament de la subvenció, aprovació de la despesa i de l’esborrany de conveni.

 

Posteriorment, es formalitzarà el conveni amb l’associació beneficiària de la subvenció nominativa i s’ordenarà el pagament anticipat del 60 % de la subvenció.

 

El conveni que se subscriga es publicarà, després de la dissociació de dades de caràcter personal, al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Carlet.

 

Justificació de la subvenció nominativa

 

Desenvolupades totes o part de les activitats detallades en la memòria d’activitats, l’associació beneficiària presentarà la justificació de l’ajuda concedida com a requisit per a poder ser beneficiària de la resta de la subvenció.

 

El termini general per a la justificació de l’ajuda serà fins al dia 2 de novembre.

 

La fase de justificació de l’ajuda (que pot iniciar-se des del mateix moment en què se signa el conveni) se sol·licita mitjançant una instància presentada per l’associació interessada telemàticament o a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

 

La instància ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

 

 • Memòria de l’actuació, memòria financera, detall d’altres ingressos o subvencions i documentació per a l’acreditació del compliment d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (Annex V).

 

Aprovada la justificació, s’ordenarà el pagament de la resta de subvenció degudament justificada no transferida anticipadament.

 

La presentació de la documentació justificativa, excepte en aquelles subvencions nominatives inferiors a 3.000’00 euros, implicarà l’acceptació que l’Ajuntament accedisca a la informació que figure en altres administracions públiques acreditativa del fet que les associacions es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

 

Igualment es comprovarà si l’Associació sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb l’Ajuntament de Carlet.

 

Documents adjunts

 

Model sol·licitud subvenció.

Declaració responsable que l’entitat està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, o autorització perquè l’Ajuntament n’obtinga els certificats, i que no incorre en cap de les prohibicions per a ser beneficiària d’una subvenció de les previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (Annex I).

Fitxa de manteniment de tercers (Annex II).

Certificat de representació i identificació de l’adreça de correu electrònic per a la pràctica de la notificació electrònica (Annex III).

Memòria d’activitats i despeses que justificaran l’ajuda concedida (Annex IV).

 

Model de sol·licitud de justificació de la subvenció.

Memòria de l’actuació, memòria financera, detall d’altres ingressos o subvencions i documentació per a l’acreditació del compliment d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (Annex V).

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es