Formulari de cerca

6/09/2017
Sol·licitud d'ajudes d'emergència social i ajudes per al desenvolupament personal de persones de tercera edat

Què es pot sol·licitar?

Per una part podem sol·licitar ajudes d’emergència social que són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari, destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones afectades per un estat d'extrema necessitat.

Les ajudes d'emergència social tenen caràcter subsidiari i, si és el cas, complementari de qualsevol tipus de recursos i prestacions socials de contingut econòmic previstos en la legislació vigent que pogueren correspondre a la persona beneficiària o a qualsevol de les persones membres de la seua unitat familiar o de convivència, sempre que estes últimes no cobrisquen la totalitat de la necessitat per a la que se sol·licita l'ajuda. Serà requisit d'accés a estes ajudes no disposar d'ingressos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d'emergència, la qual cosa haurà de ser acreditada per mitjà de la documentació que per a estos supòsits s'establix en les presents Instruccions.

D’altra banda, es pot sol·licitar ajudes per al desenvolupament personal de persones de tercera edat que presenten deficiències de caràcter motor o sensorial, majors de 60 anys, destinades a l’eliminació d’obstacles que dificulten l’accessibilitat i comunicació de la persona que sol·licita l’ajuda per al seu manteniment en l'entorn social, incrementant la seua autonomia, potenciant les seus possiblitats, afavorint les relacions i la integració en la societat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Per a poder ser beneficiari de les ajudes d'emergència el sol·licitant ha de reunir els requisits indicats a l'anex IV.

Per a poder ser beneficiari de les ajudes per al desenvolupament personal de persones de tercera edat el sol·licitant ha de reunir els requisits indicats a l'anex V.

Tipus d’ajudes d'emergència social

Despeses imprescindibles per a l'ús de la vivenda habitual (aigua, llum i lloguer).

Despeses excepcionals en què concórreguen circumstàncies de greu o urgent necessitat social i que es consideren d'interés per a l'atenció de persones amb important problemàtica (ulleres, tractaments mèdics, participació en activitats educatives o d’oci i temps lliure i qualsevol altra ajuda que es considere necessària).

Despeses destinats a cobrir necessitats bàsiques de la unitat familiar o de convivència (alimentació i productes bàsics d’higiene i neteja, higiene infantil i alimentació infantil: lactancia artificial i cereals).

Despeses per a desplaçaments a centres sanitaris per a tractaments mèdics o per a la realització d'accions de formació o inserció laboral de persones desempleades.  

Tipus d’ajudes per al desenvolupament de persones de tercera edat

• Ajudes Tècniques:

1. Adaptacions personals (audiòfons, etc.).

2. Adaptació de la llar i adquisició d'estris.

• Adaptació de vehicles de motor.

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de sol·licituds començarà a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP i finalitzarà el 31 d'octubre de 2017. No obstant això, amb caràcter extraordinari podràn admetre's i tramitar-se aquelles sol·licituds d'ajudes presentades després d'aqueixa data i abans del 31 de desembre d'aquest any, sempre que s'acredite documentalment l'aparició de la necessitat fora del termini normal de presentació de la sol·licitud.

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es