Formulari de cerca

20/02/2017
Sol·licitud ajudes d'emergència

Què es pot sol·licitar?

Les Ajudes d'emergència social són ajudes dirigides a persones individuals o nuclis familiars a fi de remeiar una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica, que no puguen resoldre amb mitjans econòmics propis, a fi d'aconseguir el seu normal desenrotllament humà i social.

Amb caràcter general, no podran subvencionar-se accions executades i adquisicions realitzades amb anterioritat a la sol·licitud d'ajuda, sense perjuí del que puga establir-se en situacions degudament justificades per mitjà de l'Informe Social corresponent.

Les ajudes relacionades seran compatibles amb la percepció d'altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat tenint en compte que l'import total de les ajudes rebudes en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïllada o en concurrència amb altres ajudes de qualsevol naturalesa supere el cost de l'activitat subvencionada.

Qui pot sol·licitar-ho?

Per a poder ser beneficiari de les ajudes d'emergència el sol·licitant ha de reunir els requisits següents:

a) Residir en el municipi i estar empadronat, almenys, un període de 12 mesos ininterromputs amb caràcter previ a la data en què es formule la sol·licitud de l'ajuda. Només en el supòsit de situacions de risc, degudament acreditades pels/as treballadors/as socials municipals, es podrà obviar este requisit.

b) Trobar-se al corrent de pagaments d'impostos i tributs municipals

c) No superar els ingressos establits en la taula de l'annex I. Als efectes de calcular la renda es consideraran tots els ingressos bruts provinents de sous, rendes de propietats, interessos bancaris i pensions o ajudes atorgades per institucions públics o privades del sol·licitant, cònjuge, o qualsevol relació anàloga permanent a la conjugal, i de qualsevol membre amb vincles de parentiu fins al segon grau de consanguinitat, afinitat o adopció.

d) No disposar de béns mobles i immobles diferents dels de la vivenda habitual, sobre els quals es posseïsca un dret de propietat, possessió o usdefruit o qualsevol altre, que per les seues característiques, valoració o possibilitat d'explotació o venda, indique l'existència de mitjans suficients per a atendre la necessitat per a la que se sol·licita l'ajuda

e) Tindre valorada pel/la treballador/a social municipal la situació de necessitat i idoneïtat social per a la prestació sol·licitada.

f) No disposar de cap altra ajuda ni prestació per al mateix fi atorgada per organisme públic o entitat privada, exceptuant si l'ajuda concedida no cobrix la necessitat, podent en este cas complementar-se des d'esta Administració sense que en cap cas puga superar el cost total de l'objecte de l'ajuda.

g) Haver justificat degudament les ajudes si és el cas concedides anteriorment.

h) Compliment de les condicions i requisits establits en el Programa d'Integració Social que siga confeccionat pels Tècnics municipals.

Tipus d’ajudes

1) Alimentació i productes bàsics d'higiene i neteja

2) Alimentació i higiene infantil

3) Ajuda de llum

4) Ajuda d'aigua

5) Ajuda de lloguer

6) Ajudes per a tractaments mèdics

7) Ajudes tècniques (ulleres)

8) Participació en activitats educatives o d'oci i temps lliure

9) Qualsevol altra ajuda que es considere necessària, segons situació i proposta tècnica.

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de sol·licituds començarà a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP i finalitzarà el 31 d'octubre de 2017.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es