Formulari de cerca

Proves d'Accés 2016/2017

Proves d'accés Ensenyances Professionals

 

PROVA D'ACCÉS

ENSENYANCES PROFESSIONALS

 Resolució de 26 d´ abril de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial. DOCV 04.05.2016

 

CURS

2016/17

Convocatoria

JUNY

Convocatoria

SETEMBRE

a

1er CURS

altres

CURSOS

a

1er CURS

altres

CURSOS

 

TERMINI D’INSCRIPCIÓ I SOL.LICITUD

 

Del 16 Maig al 17 de Juny

 

*(vore nota peu página per a les edats menor de 12 anys i major de 18 anys)

Del 1 de Juliol al 15 de Juliol

 

*(vore nota peu página per a les edats menor de 12 anys i major de 18 anys)

 

PUBLICACIÓ TRIBUNALS

 

20 de Juny

18 de Juliol

LLISTA ADMESOS

PROVISSIONAL

20 de Juny

18 de Juliol

 

LLISTA ADMESOS

 

20 de Juny

18 de Juliol

 

DATA REALITZACIÓ PROVES

 

27 i 28

de Juny

27 i 28

de Juny

5

de Setembre

5

de Setembre

 

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS

 

8 de Setembre

 

* El termini d’inscripció es per l’alumnat que curse ordinariament les ensenyances professionals entre 12 i els 18 anys. Els aspirants amb edats menors de les fixades amb carácter ordinari, per tal de poder inscriure’s a les proves, hauran de sol.licitar l’autorització a la Direcció General d’Ordenació Acadèmica mitjançant l’Annex II de l’Orde 28/2011 de l’1 de febrero al 30 d’abril de l’any natural. Per altra part, els aspirants amb edats superiors a les fixades amb caràcter ordinary, per tal de poder inscriure’s a les proves hauran de sol.licitar, previament a la inscripció, l’autorització davant la direcció del Centre mitjançant l’Annex III de l’Orde 28/2011.

 

Vacants Provisionals 2016/17

 

ESPECIALITAT

VACANTS

FLAUTA

5

OBOE

4

CLARINET

8

FAGOT

5

SAXOFÓ

8

TROMPA

4

TROMPETA

7

METALL GREU

7

VIOLÍ

7

VIOLA

4

VIOLONCEL

6

PIANO

15

GUITARRA

6

PERCUSSIÓ

8

 
 
 

NOTA INFORMATIVA  DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA “PERFECTO GARCÍA CHORNET” DE CARLET

 

                El Conservatori és un centre oficial d’estudis musicals adscrit al Conservatori No.2 de València, amb la capacitat per donar la titulació corresponent de nivel profesional.

 

Qui pot accedir i com ha de fer-ho?

                1.- Si el nivel musical de l’alumne correspon amb el final d’ensenyaments elementals, haurà de presentar-se a les proves d’accés de juny o setembre.

 

                2.- Si l’alumne té un nivell acord amb qualsevol curs dels ensenyaments professionals (tenint en compte totes les assignatures complementàries que envolten l’instrument): haurà de presentar-se a les proves especifiques per cadascun dels cursos, que tindran lloc també a finals de juny i setembre.

 

                3.- Si l’alumne està cursant estudis musicals en qualsevol conservatori oficial: haurà de presentar una sol.licitud de trasllat d’expedient i no haurà de fer cap prova, però el seu accés al conservatori hi será en funció de la quantitat de places que queden vacants.

 

 

Com està estructurat l’ensenyament musical en nivel profesional?

                El nivel profesional el componen sis cursos en els que l’alumne és preparat amb carácter profesional. Així a l’acabar els seus estudis mitjans rebrà un títol oficial amb el que podrá exercir com a profesor en escoles de música i que es pot equiparar amb un tècnic en qualsevol especialitat.

 

Convalidacions:

                Orde 4/6/1998, Conselleria de Cultura: La superació prèvia de la prova d’accés a ensenyances professionals convalida una asignatura optativa d’Eso. També convalida una asignatura d’ESO per la superació d’una asignatura de ensenyances professionals.

 

Real Decreto 242/2009 por el que se establecen convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de música y la ESO y el Bachillerato:

Música de 1º a 3º ----          convalida con el 1er. curso de la asignatura de instrumento.

Música de 4º ----------          convalida con el 2º curso de la asignatura de instrumento.

 

Edat:

                Segons la llei, tenen preferencia els compresos entre 12 i 18 anys. Menors de 12 anys han de presentar autorització de Conselleria.

 

Taxes:

                Les taxes per poder realizar les proves d’accés a ensenyances professionals per al curs 2016/17 son 55’15 €. L’ìnscripció es pot realizar en la secretaria del Centre en horari de 17:00 a 21:00 hores de dilluns a divendres

 

PROVA D’ACCÉS A TOTS ELS CURSOS DE LES ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MUSICA                  

 

L’estructura d’accés per a cada curs de les ensenyances professionals de música, és la següent:

 

PRIMER CURS

Es realitzaran les proves d’accés a primer curs d’ensenyances professionals de música, les tres proves ques’especifiquen en l’article 9.5 del Decret 158/2007 de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l’accés a estes ensenyances, adaptades a les dificultats tècniques i instrumentals dels continguts terminals de primer curs d’ensenyances professionals de música:

 

La prova específica d’accés al primer curs del grau profesional de totes les especialitats instrumentals tindrà l’estructura següent:

 

a) Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument. El text contindrà les dificultats tècniques dels continguts terminals de les ensenyances elementals de música.

b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical. El text contindrà les dificultats tècniques que fan falta per a iniciar les ensenyances professionals.

c) Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tecnicoinstrumental obeirà als continguts terminals de les ensenyances elementals. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

 

SEGON CURS

Es realitzaran les proves d’accés a segon curs d’ensenyances professionals de música, tal com s’està fent en primer curs, és a dir, les tres provesques’especifiquen en l’article 9.5 del Decret 158/2007 de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l’accés a estes ensenyances,adaptades a les dificultats tècniques i instrumentals dels continguts terminals de primer curs d’ensenyances professionals de música:

– Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.

Prova de capacitat auditiva i de coneixements teòricopràctics del llenguatge musical.

Interpretació d’una obra, un estudi o un fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

 

TERCER CURS

Es realitzaran les proves d’accés a tercer curs d’ensenyances professionals de música, adaptades a les dificultats tècniques i instrumentals dels continguts terminals de segon curs d’ensenyances professionals de música:

Llenguatge Musical

Una prova de llenguatge musical per a valorar les aptituds i els coneixements aconseguits durant el segon curs d’ensenyances professionals.

Les àrees de valoració se centraran en: entonació, escolta intelligent, ritme i teoria.

– Instrument

Interpretació d’una obra, un estudi o un fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. Es valorarà l’execució dememòria de les obres presentades.

– Primera vista

Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.

– Piano complementari

Les proves consistiran en:

1.Una lectura a primera vista d’un fragment adequat a les dificultats tècniques d’un nivell i dels continguts de primer curs de l’assignatura de piano complementarid’ensenyances professionals de música.

2.Interpretació d’un estudi, una peça o un fragment d’obra triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne, amb un nivell de primer curs de l’assignatura de piano complementari d’ensenyances professionals de música. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

 

− QUART CURS

Es realitzarà les proves d’accés a quart curs d’ensenyances professionals de música, adaptades a les dificultats tècniques i instrumentals dels continguts terminals de tercer curs d’ensenyances professionals de música:

Instrument

Interpretació d’una obra, un estudi o un fragment triat pel tribunal d’una llista de tres obres que presentarà l’alumne. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

– Primera vista

Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.

Harmonia

Les proves consistiran en:

1. Realització d’un baix xifrat o l’harmonització d’un tiple, adequat al nivell de primer curs de l’assignatura d’Harmonia d’ensenyances professionals de música.

2. Prova d’audició guiada, on l’aspirant realitze una anàlisi harmònica d’un exercici proposat pel tribunal, adequat al nivell de primer curs de l’assignatura d’harmonia d’ensenyances professionals demúsica.

Piano complementari

Les proves consistiran en:

1.Una lectura a primera vista d’un fragment adequat a les dificultats tècniques d’un nivell i dels continguts de segon curs de l’assignatura de piano complementari d’ensenyances professionals de música.

2.Interpretació d’un estudi, una peça o un fragment d’obra triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne, amb un nivell de segon curs de l’assignatura de piano complementari d’ensenyances professionals de música. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

 

− QUINT CURS:

Es realitzarà les proves d’accés a quint curs d’ensenyances professionals de música, adaptades a les dificultats tècniques i instrumentals dels continguts terminals de quart curs d’ensenyances professionals de música:

Instrument

Interpretació d’una obra, un estudi o un fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

Primera vista

Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.

Harmonia

Les proves consistiran en:

1. Realització d’un baix xifrat o l’harmonització d’un tiple, adequat al nivell de segon curs de l’assignatura d’Harmonia d’ensenyances professionals de música.

2. Prova d’audició guiada, on l’aspirant realitze una anàlisi harmònica d’un exercici proposat pel tribunal, adequat al nivell de segon curs de l’assignatura d’Harmonia d’ensenyances professionals de música.

Piano complementari

Les proves consistiràn en:

1.Una lectura a primera vista d’un fragment adequat a les dificultats tècniques d’un nivell i dels continguts de tercer curs de l’assignatura de piano complementari d’ensenyances professionals de música.

2.Interpretació d’un estudi, una peça o un fragment d’obra triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne, amb un nivell de tercer curs de l’assignatura de piano complementari d’ensenyances professionals de música. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

 

− SEXT CURS:

Es realitzarà les proves d’accés a sext curs d’ensenyances professionals demúsica, adaptades a les dificultats tècniques i instrumentals dels continguts terminals de quint d’ensenyances professionals de música:

Instrument

Interpretació d’una obra, un estudi o un fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

– Primera vista

Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.

– Anàlisi

Les proves consistiran en:

1. Anàlisi musical d’una peça o fragment, adequat al nivell de primer curs de l’assignatura d’Anàlisi d’ensenyances professionals de música.

2. Exercici d’audició guiada, on l’aspirant comente i valore harmònica i formalment el contingut del que escolta, adequat al nivell de primer curs de l’assignatura d’Anàlisi d’ensenyances professionals de música.

– Història de la música

Les proves consistiran en:

1. Desenrotllament d’un tema del currículum o part d’este, adequat al nivell de primer curs de l’assignatura d’Història de la música d’ensenyances professionals de música.

2. Exercici d’audició comentada, contextualitzant l’obra o fragment dins del moment històric, a través d’un comentari escrit, detallant els aspectes estètics i històrics rellevants, adequat al nivell de primer curs de l’assignatura d’Història de la música d’ensenyances professionals de música.

Acompanyament (clau, guitarra, òrgan, piano)

Les proves consistiran en:

1. Transposició, a una determinada distància intervál·lica, de l’acompanyament d’una obra; adequada al nivell de primer curs de l’assignatura d’Acompanyament d’ensenyances professionals de música.

2. Realització de l’acompanyament d’una melodia xifrada propasada pel tribunal, adequat al nivell de primer curs de l’assignatura d’Acompanyament d’ensenyances professionals de música.

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es