Formulari de cerca

27/09/2017
Participació Ciutadana: Esborrany del reglament.
L’Ajuntament de Carlet ha encetat tramitació per a l’aprovació del reglament de participació ciutadana. L'objectiu del Reglament de Participació Ciutadana és regular les accions, mecanismes i mesures de promoció i desenvolupament de la participació.

A més, aquest Reglament permetrà a la localitat donar compliment a les obligacions estatals i autonòmiques en matèria de participació ciutadana.

Més enllà del compliment formal, l'Ajuntament de Carlet aspira a fer efectiu el dret de les veïnes i veïns a participar de manera activa en els projectes i polítiques municipals, a través de polítiques públiques que, fonamentant-se en el present Reglament, incentiven la participació política de la ciutadania i doten a la mateixa de capacitats per al seu empoderament ciutadà.

 Així, amb majors garanties jurídiques i afavorint una cultura de la participació, i responsabilitat del cos polític, el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana té l'objectiu global d'enfortir les relacions entre les institucions públiques de la localitat i la seua ciutadania, així com d'establir una relació més propera i horitzontal, que fomente l'apropament de les veïnes i veïns a la política municipal.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es