Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
La Dipu et beca "Modalitat Post"
Edicte Llista definitiva i adjudicació Beca Post
17/01/2017

Informació “beca post”

Mitjançant resolució de l’Alcaldia 2017-0081 de 13 de gener de 2017 s’han aprovat les bases que han de regir la concessió d’una beca de formació de l’Ajuntament de Carlet dins del Programa de Pràctiques Formatives per a Joves de La Diputació de València modalitat “post” especialitat Informàtica.

L'objecte de la present convocatòria és la concessió d'una beca que es vincula al desenvolupament del projecte autoritzat per part de la Diputació i que té per objecte realitzar un pla d'estudi detallat del catàleg de tràmits disponibles a l'abast dels ciutadans i implementar i posar en marxa aquells que no tenen presència en la seu electrònica. Amb este treball s'aconseguirà que l'Ajuntament de Carlet tinga el catàleg complet dels seus tràmits electrònics i puga posar-los a l'abast dels ciutadans a fi de complir amb tot allò regulat en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques. Tota Administració pública ha de dur a terme la seua actuació per mitjà d'un procediment exclusivament electrònic més àgil, transparent i amb menor càrrega burocràtica. Esta implantació serà progressiva des d'octubre de 2016 fins a octubre de 2018.

L'anunci de convocatòria ha sigut publicat en el Butlletí Oficial de la província el dia 17 de gener de 2017, per tant el termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 18 de gener fins al dia 27 de gener de 2017, ambdós inclosos. Les sol·licituds, es presentaran per mitjà del model de sol·licitud que s'inclou com annex I en les bases reguladores de la beca, es presentaran preferentment en el registre d'este Ajuntament situat en el carrer l'Asunción de Nostra Senyora d'1 de Carlet. A les sol·licituds hauran d'acompanyar-se els justificants dels requisits enumerats en la base tercera i els mèrits que s'al·leguen.

Esta beca està dotada amb un import de 1.000,00 euros bruts mensuals a abonar en períodes vençuts, sent finançat per la Diputació de València en un 100%. En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, serà la part proporcional corresponent. Sobre l'import total, es practicaran les retencions corresponents a la cotització a la seguretat social en els termes establits en el RD 1493/2011, de 24 d'octubre.

Esta beca tindrà una duració de 6 mesos, excepcionalment podrà prorrogar-se fins al màxim de dotze mesos .

La beca objecte d'esta convocatòria s'adjudicarà per mitjà de concurrència competitiva entre les persones aspirants a les mateixes, que reunisquen els següents requisits abans de finalització del termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment:

-Posseir veïnatge administratiu en algun municipi de la província de València, amb una antiguitat mínima ininterrompuda d'un any immediatament anterior a la data de publicació de les presents bases.

-Estar en possessió del títol oficial universitari o de formació professional de cicle superior o equivalent d'alguna de les titulacions següents:

*Formació professional de grau superior: Tècnic superior en desplegament d'aplicacions informàtiques

*Formació professional de grau superior: Tècnic superior en desplegament d'aplicacions web

*Grau en Enginyeria Informàtica

*Grau en Multimèdia

*Màster universitari en Enginyeria Informàtica

*Màster universitari en multimèdia

*Màster en xarxes corporatives i integració de sistemes

*Qualsevol altra titulació equivalent que incloga el desenvolupament d'aplicacions informàtiques, disseny d'aplicacions web, etc.

-Ser major d'edat i no ser major de 35 anys

-No desenvolupar activitat laboral regular

-No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

-No patir malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenrotllament de les pràctiques professionals

-Estar al corrent en el compliment dels seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, la qual cosa acreditarà per mitjà de declaració responsable

-No haver sigut beneficiari en programes de beques de postgrau d'exercicis anteriors que hagen sigut convocades per la Diputació de València.

La resolució de l'alcaldia que resol l'adjudicació definitiva de la beca convocada es comunicarà per mitjà d'un edicte publicat en el tauler d'anuncis de la Corporació municipal i en la pàgina web municipal i es notificarà electrònicament si així ho han sol·licitat. La resolució de concessió pot declarar deserta la cobertura de la beca, si el perfil dels sol·licitants no s'adequa a les característiques concretes necessàries per al correcte desenvolupament del projecte.