Formulari de cerca

La Dipu te Beca 2016

S’han aprovat les bases que han de regir la concessió de beques de formació de l’Ajuntament de Carlet dins del Programa de Pràctiques Formatives per a Joves de La Diputació de València modalitat “Estudiants”.

De conformitat amb la base quarta, el termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent al de la publicació de l’anunci de convocatòria al tauler d’anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal (http://carlet.es) fins al dia 16 de juny de 2016.

Els interessats presentaran les sol·licituds d’ajudes mitjançant model normalitzat al Registre d’Entrada.

Es convoquen un total 12 beques de formació amb una duració màxima de dos mesos, cadascuna d'elles, referides a les especialitats següents:

  • 1 beca per a alumnes/as matriculats/as en la llicenciatura/grau d'Economia, d'Administració i Direcció d'Empreses, en el grau de Gestió i Administració Pública o en diplomatura en Empresarials, per a la realització de pràctiques en la seu dels servicis administratius de l'Ajuntament de Carlet, amb una duració de 2 mesos, de l'1 de juliol al 31 d'agost.
  • 2 beques per a alumnes/as matriculats/as en la llicenciatura/grau d'Arquitectura, en l'Escola Tècnica Superior de gestió d'edificació, en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, en Enginyeria Tècnica d'Obra Pública o en Enginyeria Geodèsica, Cartografia i Topografia, per a la realització de pràctiques en la seu dels servicis administratius de l'Ajuntament de Carlet (Oficina Tècnica), amb una duració d'1 mes cada una, des de l'1 de juliol al 31 de juliol.
  • 1 beca per a alumnes/as matriculats/as en Cicles Formatius de Grau Mitjà d'explotació de sistemes informàtics, de grau superior d'administració de sistemes informàtics o desenrotllament d'aplicacions informàtiques, o en una llicenciatura/grau en Enginyeria en Informàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes o Enginyeria de Telecomunicació, per a la realització de pràctiques en la seu dels servicis administratius de l'Ajuntament de Carlet (Departament d'Informàtica), amb una duració de 2 mesos, de l'1 de juliol al 31 d'agost.
  • 2 beques per a alumnes/as matriculats/as en Cicles Formatius de Grau Mitjà de gestió administrativa o grau superior d'administració i finances, per a la realització de pràctiques en la seu dels servicis administratius de l'Ajuntament de Carlet, amb una duració de 2 mesos, de l'1 de juliol al 31 d'agost.
  • 2 beques per a alumnes/as matriculats/as en Cicles Formatius de Grau Mitjà o superior de Biblioteconomia o Arxivística, en grau en Informació i Documentació, en una llicenciatura/grau en Biblioteconomia i Documentació, en una llicenciatura/grau en Història o Història de l'art o en llicenciatura/grau en Filologia en totes les seues especialitats excepte Filologia Catalana, per a la realització de pràctiques en la Biblioteca Municipal de Carlet, amb una duració de 2 mesos, de l'1 de juliol al 31 d'agost.
  • 1 beca per a alumnes/as matriculats/as en la llicenciatura/grau de Periodisme, grau en comunicació audiovisual o grau en Filologia Catalana, per a la realització de pràctiques en la seus dels servicis administratius de l'Ajuntament de Carlet (àrea de comunicació i xarxes socials), amb una duració de 2 mesos, de l'1 de juliol al 31 d'agost.
  • 1 beca per a alumnes/as matriculats/as en Cicles Formatius de Grau Mitjà o superior en Turisme o en la llicenciatura/grau de Turisme, per al desenrotllament de les seues beques en la seu dels servicis administratius de l'Ajuntament de Carlet, amb una duració d'1 mes, de l'1 de juliol al 31 de juliol.
  • 1 beca per a alumnes/as matriculats/as en cicles formatius de grau superior en Imatge i So o Fotografia, en una llicenciatura/grau de Màrqueting, en una llicenciatura/grau en Multimèdia i Arts Digitals o en una llicenciatura/grau en Imatge i So, per a la realització de pràctiques en la seu dels servicis administratius de l'Ajuntament de Carlet, amb una duració d'1 mes, de l'1 de juliol al 31 de juliol.
  • 1 beca per a alumnes/as matriculats/as en la llicenciatura/grau de Dret, Criminologia o Relacions Laborals, o en el grau de Gestió i Administració Pública, per a la realització de pràctiques en la seu dels servicis administratius de l'Ajuntament de Carlet amb una duració de 2 mesos, de l'1 de juliol al 31 d'agost.
  • 4 beques per a alumnes/as matriculats/as en qualsevol llicenciatura o grau no compresos en les especialitats enumerades en els apartats anteriors, per a la realització de pràctiques en el programa de classes de reforç i repàs per a alumnes amb necessitats en les seus de l'Ajuntament de Carlet que es determinen, amb una duració d'un mes, de l'1 al 31 d'agost.

Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500’00 euros bruts  mensuals a abonar en períodes vençuts, sent el dit import cofinançat per la Diputació de València (80 %) i l’Ajuntament de Carlet (20 %).  En aquells supòsits en què, per qualsevol circumstància, el període exercit siga inferior al mes natural, serà la part proporcional corresponent.

A l'esmentada quantitat bruta se li aplicarà la retenció en concepte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que siga aplicable.

Com a regla general, el període de duració de les beques començarà l'1 de juliol de 2016 i finalitzarà, com a màxim, el 31 d'agost de 2016, excepte aquelles beques  que, en atenció a la naturalesa i peculiaritats de les mateixes, així com a les necessitats de la corporació, tenen establit un període més curt al subdividir - se en dos períodes d'un mes cadascún, en els termes previstos en la base primera.

D'altra banda, el període de gaudiment de la beca ha de produir-se necessàriament durant els mesos de juliol i agost, no podent - se en cap cas prolongar la duració de les beques més enllà d’ aquest període.

Les beques objecte d'esta convocatòria s'adjudicaran per mitjà de concurrència competitiva entre les persones aspirants a les mateixes que reunisquen els següents requisits abans de finalització del termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment:

1.- Posseir la condició de veïnat administratiu en algun municipi de la província de València amb anterioritat al dia 29 d'abril de 2016, data de publicació de les bases del Programa de Pràctiques Formatives per a Joves en el Butlletí Oficial de la província de València.

2.- Tindre 18 anys complits.

3.- Trobar-se cursant ensenyances oficials en els Cicles Formatius de Formació Professional o en Ensenyaments Universitaris Oficials de Grau, Diplomatura, Llicenciatura o  equivalents, de conformitat amb la normativa vigent, en ensenyances artístiques superiors o màster oficial impartit per universitats, que estiguen relacionades amb les beques objecte de la present convocatòria.

4.- No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa acreditarà per mitjà de declaració responsable.

5.- Estar al corrent en el  compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, la qual cosa acreditarà per mitjà de declaració responsable. 

6.- Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries enfront de l'Ajuntament de Carlet. Esta circumstància es comprovarà d'ofici pels servicis municipals.

7.- No estar gaudint d'una altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga finalitat.

8.- No desenrotllar una activitat laboral durant el període de gaudiment de la beca.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es