Formulari de cerca

30/11/2016
Contracte d'obres "Construcció de Parc caní"

Contracte d’obres «Construcció d’un parc caní»

L’objecte del contracte és la realització de les d'obres que s’executaran en l’illa de cases delimitada pels carrers Pablo Picasso, Salvador Allende, Isabel de Villena i Sanchis Guarner, destinats a zona verda pel PGO de Carlet, a fi d'habilitar un lloc específic en la població destinat a l'esbargiment caní com a resposta a les noves necessitats sorgides arran de la consciència social i les relacions amb l'espècie canina.

La Junta de Govern Local, en sessió de 21 de novembre de 2016, ha aprovat l'expedient de contractació i plecs de clàusules administratives particulars i tècniques  per a la contractació de les obres «Construcció d’un parc caní»,

El procediment d'adjudicació del contracte serà el negociat sense publicitat.

L'aportació inicial de la documentació administrativa se substituirà obligatòriament per la declaració responsable del licitador, segons el model inclòs en el Plec de Condicions Administratives Particulars.

Podran accedir a la informació referida per mitjà dels enllaços existents en esta pàgina.

El termini de presentació de les proposicions, per a aquells licitadors que hagen rebut una invitació expressa, serà de deu dies naturals des del dia següent a la recepció de la invitació. Si l'últim dia coincidix en dissabte, es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.

 Els interessats que no hagen rebut una invitació expressa i complisquen els requisits establits en els plecs podran presentar les seues proposicions fins al dia 9 de desembre de 2016 a les 15.00 hores.

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es