Formulari de cerca

7/03/2017
Contractació subministrament de mobiliari urbà i jocs infantil

Contracte per al subministrament de mobiliari urbà i jocs infantil .

L'objecte del contracte es el subministrament de mobiliari urbà amb destinació en diferents zones de la ciutat de Carlet, dividit en sis lots, segons la descripció del Plec de clàusules administratives particulars. LOTE 1º.- Vallado de parques infantiles LOTE 2º.- 250 m² de pavimento de caucho para parques infantiles LOTE 3º.- 6 Bancos LOTE 4º.- 20 Papeleras LOTE 5º.- 3 Aparca bicicletas LOTE 6º.- 2 Toboganes, 2 columpios y 6 muelles.

La Junta de Govern Local en sessió de 06 de març de 2017 ha aprovat l'expedient de contractació i plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, per a la contractació subministrament de mobiliari urbà i jocs infantils, El procediment d'adjudicació del contracte serà el negociat sense publicitat.

L'aportació inicial de la documentació administrativa se substituirà obligatòriament per la declaració responsable del licitador, segons el model inclòs en el Plec de Condicions Administratives Particulars. Podran accedir a la informació referida per mitjà dels enllaços existents en esta pàgina.

El termini de presentació dels proposicions, per a aquells licitadors que hagen rebut una invitació expressa serà de quinze dies hàbils des de el dia següent a la recepció de la invitació. Si l'últim dia coincidix en dissabte, és prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.

Els interessats que no hagen rebut una invitació expressa i complisquen els requisits establits en els plecs, podran presentar els seues proposicions fins al dia 28 de març de 2017 a les 15:00 hores.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es