Formulari de cerca

1/02/2018
Contractació obra "Rehabilitació entorn estació"

Convocatòria de la licitació per a l'execució de l'obra "Rehabilitació entorn estació" mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Tota la informació al perfil del contractant de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (accés).

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es