Formulari de cerca

Analítiques aigua potable

ANÀLISI DE L’AIGUA POTABLE

L’article 6 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient estableix que les autoritzats públiques adoptaran les mesures oportunes per garantir la progressiva difusió de la informació ambiental i la seua posada a disposició del públic de la manera mes amplia possible i sistemàtica possible.

Entre la informació ambiental es troba la que es referisca a l’estat dels elements del medi ambient com l’aigua.

Per tal de garantir el dret dels veïns d’accedir a la informació ambiental de que dispose l’Ajuntament en matèria d’aigua i per tal de proveir tot el que siga necessari per que tota persona puga tindre accés a la informació pública per mitjà de procediments senzills i clars s’assumeix una obligació de publicitat activa mitjançant la publicació en la pàgina web de les analítiques completes i de control de les xarxes d’aigua potable de Carlet i de la Urbanització Ausias March així como dels controls en l’aixeta del consumidor.

Igualment es publicarà l’analítica de plaguicides que anualment es realitze en el punt de captació de l’aigua (pous Pi de la cabra I i II) en els termes de l’annex del Decret 58/2006, de 5 de maig, pel qual es desenrotlla, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es