Formulari de cerca

23/10/2018
Ajudes Escolars XECarlet 2018

AJUDES ESCOLARS PROGRAMA XECarlet CURS 2018-2019

        La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Carlet en sessió de data 4 de juny de 2018 ha aprovat les bases que han de regir el procediment per a l'atorgament de subvencions en concepte d'ajudes escolars dins del programa XECarlet per al curs 2018-2019 per a l'adquisició de llibres de text i material escolar curricular per als/les alumnes dels nivells d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i qualsevol nivell d'Educació Especial.

 

El programa XECarlet inclou les xiquetes i xiquets menors de tres anys que acudixen a les escoles infantils no municipals homologades de la localitat que rebran una ajuda per al finançament parcial o total del cost de la matrícula i de part del cost de la primera mensualitat en el cas que el valor del xec seguisca superior al de la matrícula.

 

Requisits dels beneficiaris

 • L'alumne haurà d'estar empadronat junt amb els/les seus/es pares, mares, tutors/es, acollidors/es o guardadors/es en el municipi de Carlet als efectes del 4 de juny de 2018.
 • L'escolarització durant el curs 2018/2019 en qualsevol escola infantil no municipal homologada de la localitat o en qualsevol dels cursos dels nivells d'Educació Infantil de segon cicle, Primària, Secundària o Especial, en estos casos no necessàriament han d'estar escolaritzats en un centre escolar del terme de Carlet.
 • Els/les pares, mares, tutors/es, acollidors/es, guardadors/es o beneficiaris/es no han de tindre la condició de deutors/es en executiva en el moment de l'arreplega de l'ajuda.
 • No presentar absentisme escolar
 • Que la renda per capita dels membres empadronats en la mateixa vivenda que l'alumne als efectes del 4 de juny de 2018 no supere els 10.000 euros i sempre que no superen el llindar de renda familiar per import de 72.460 euros.

        Es considera renda per capita dels membres empadronats la suma de les següents quantitats referides als majors de 18 anys empadronats en la vivenda als efectes del 4 de juny de 2018 dividida entre el nombre de membres:

 • Per a les persones que presenten declaració de l'IRPF la part general de la base imposable i la base imposable de l'estalvi.
 • Per a les persones que no estiguen obligades a declarar per IRPF que hagen sol·licitat la comunicació de dades, el mateix import del paràgraf anterior.
 • Per a les persones sense obligació de declarar i que no sol·liciten devolució, la suma dels ingressos íntegres obtinguts, minorats en una quantia de 5.700 euros, segons les dades facilitades per l'Agència Tributària.

 

Presentació de sol·licituds i documentació

        La sol·licitud haurà de presentar-se en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament en les dates següents:

 • Educació Infantil de primer i segon cicle, Primària, Secundaria i Especial: del dia 18 de juny de 2018 al dia 20 de juliol de 2018, ambdós inclosos.
 • Si el/la sol·licitant es troba escolaritzat en un municipi no ubicat a Carlet o en una escola infantil no municipal homologada de la localitat haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud la documentació justificativa d'estar escolaritzat/da o haver sol·licitat la preinscripció o matrícula .
 • A la sol·licitud s'haurà d'adjuntar una fotocòpia de la declaració de la renda de les persones físiques de tots els empadronats en la mateixa vivenda que l'alumne majors de 18 anys a 4 de juny de 2018, de l'exercici 2016. El sol·licitant podrà no aportar la còpia de la declaració de l'IRPF si autoritza l'Ajuntament a obtindre la seua informació directament de l'administració tributària.

Xec escolar

        Les ajudes econòmiques es faran efectives per mitjà de l'entrega d'un xec escolar canviable en els comerços de la ciutat o en les escoles infantils no municipals homologades de la localitat si és el cas. L'import de les ajudes variarà en funció del nivell escolar i de la renda per capita de les persones empadronades en la mateixa vivenda que l'alumne/a sempre que no superen el llindar de renda familiar per import de 72.460 euros, en els termes del quadre següent:

  Renda per capita
Nivell escolar Menys de 4.000’00 € De 4.000’01 a 6.000’00 € De 6.000’01 a 10.000’00
Escola infantil primer cicle 100,00 € 80,00 € 50,00 €
Educació infantil segon cicle 100,00 € 80,00 € 50,00 €
Educació Primària  60,00 € 45,00 € 30,00 €
Educació Secundària Obligatòria 60,00 € 45,00 € 30,00 €

        Els xecs es retiraran en els llocs en què indique l'Ajuntament en els terminis següents:

 • Alumnes d'Educació Infantil de primer i segon cicle, Primària, Secundària  i Especial: des del 3 de setembre fins al 31 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.
 • El termini màxim per al canvi del xec serà el dia 30 de novembre de 2018. Vençut el termini, l'ajuda que no s'haja disposat quedarà sense efecte.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es