Formulari de cerca

29/06/2017
29/06/2017 - 20:00
Ple extraordinari sessió 04
  1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió del Ple Municipal de data 25/05/2017

  2. Designació de patrons en la Fundació Caixa Carlet (huitena renovació parcial)

  3. Declaració dels dies festius locals per a l’any 2018

  4. Resolució definitiva del conveni de col·laboració amb la G.V. d’adhesió al projecte «Bústia ciutadana»

  5. Conformitat de l’Ajuntament de Carlet a la proposta de la Conselleria d’Agricultura per a l’ocupació temporal gratuïta del Centre Hortofrutícola per part del Comité d’Agricultura Ecològica de la Com. Vcna.

  6. Proposta d’Alcaldia sobre ampliació dels supòsits en els que procedix un complement del cent per cent de les retribucions del personal en situació de IT.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es