Formulari de cerca

28/09/2015
Taller d´Ocupació " EL PARC"

El Programa de Tallers d'Ocupació es configura com un programa mixt d'ocupació i formació, cofinanciat pel Fons Social Europeu, que té per objecte millorar l'ocupabilitat de les persones desempleades incloses en els col·lectius a què va dirigit, per mitjà de la realització d'obres o servicis d'interés general i/o social que possibiliten als alumnes treballadors la realització d'un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l'aprenentatge que, junt amb la formación professional ocupacional rebuda, en procure la qualificació professional i n'afavorisca la inserció laboral. 

Persones Destinatàries

Les persones destinatàries d'este programa hauran de complir els requisits mínims següents:

  • Tindre vint-i-cinc anys o més.
  • Ser desempleades, és a dir, persones demandants d'ocupació no empleades, registrades en el Servof.
  • Complir els requisits establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.
  • Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritàris:
  • Les dones, en especial les víctimes de violència de gènere.
  • Les persones amb discapacitat.
  • Les persones en situació o risc d'exclusió social.
  • Les persones majors de 55 anys
  • Les persones amb baixa qualificació.
  • Les persones en desocupació de llarga duració.

Especialitats

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO    12 alumnes.

PINTURA                                                                                       12 alumnes.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es