Formulari de cerca

Programa d'Ocupació Pública d'Interés Social ( EMCORP)

Descripció

El programa EMCORP té com a objecte promoure la generació d'ocupació d'interés general i social per mitjà de la concessió d'ajudes i subvencions a les entitats locals per a la contractació de treballadors desocupats de la seua població, per a l'execució d'obres i/o serveis d'interés general i social.

Destinataris

Treballadors desocupats de Carlet, que estiguen inscrits en l'Oficina d'Ocupació en les especialitats sol•licitades i amb targeta de desocupat vigent.

Període

TANCAT EN L´ ACTUALITAT.

Subvenció

 

Més Informació

Des de l'Ajuntament de Carlet se sol·licita anualment, a través del Departament de Formació i Ocupació, este Projecte d'Ocupació Pública d'Interés Social, destinat a finançar els costos salarials dels treballadors contractats a l'empara d'este. 

 

DENOMINACIÓ PROGRAMA EMCORP

OCUPACIONS

   
   
   
   
   
   
   
   

 

Aquest projecte comportarà la contractació d'un total de 

La realització d'estos programes queda condicionada, en tot cas, a la seua aprovació per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es