Formulari de cerca

Família, Menor i Adopció

Prestacions en matèria de serveis socials:

Prestacions econòmiques:

Sol·licitud d'alta o renovació del títol de família monoparental. Carnet de família monoparental.

Sol·licitud de prestacions econòmiques per acolliment familiar.

Sol·licitud renda garantida de ciutadania.

Sol·licitud de prestacions econòmiques individuals (PEI'S).

Prestacions socials:

Sol·licitud d'alta o renovació del Títol de Família Nombrosa. Carnet de família nombrosa.

Notificació des de l'àmbit educatiu de sospita de situació de desprotecció o maltractament infantil.

Notificació des de l'àmbit policial de sospita de situació de desprotecció o maltractament infantil.

Notificació des de l'àmbit sanitari de sospita de situació de desprotecció o  maltractament infantil.

Prestacions institucionals:

Adopció nacional

Adopció internacional

Tramitació de mesures de protecció a menors (acolliment familiar, residencial)

Recursos Especialitzats:

SEAFI (Més informació)

Servici post-adopció.

Servici d'atenció psicològica a menors.

Telèfon del menor.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es