Formulari de cerca

16 de Novembre 10:02
CONTRACTE PER A LA COL·LABORACIÓ EN EL DEPARTAMENT D' INFORMÀTICA

Contracte per a la prestació del servici de col·laboració en el manteniment i suport tècnic del departament d'Informàtica de l'Ajuntament de Carlet.

La Junta de Govern Local en sessió de 9 de novembre de 2015 ha aprovat l'expedient de contractació i plecs de clàusules administratives particulars i tècniques,  per a la prestaciódel servici de col·laboració en el manteniment i suport tècnic del departament d'Informàtica de l'Ajuntament de Carlet.

El procediment d'adjudicació del contracte serà el negociat sense publicitat.

L'aportacióinicial de la documentació administrativa se substituirà obligatòriamentper la declaracióresponsable del licitador, segons el model inclòs en el Plec de Condicions Administratives Particulars.

Podran accedir a la informació referida per mitjà dels enllaços existents en esta pàgina.

El termini de presentació de les proposicions, per a aquells licitadors que hagen rebut una invitació expressa serà de deu dies naturals des de el següent a la recepció de la invitació. Si l'últim dia coincidix en dissabte, es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.

 Els interessats que no hagen rebut una invitació expressa i complisquen els requisits establits en els plecs, podran presentar les seues proposicions fins aldia 26 de novembre a les 15:00 hores.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es