Formulari de cerca

Ajudes per l'elaboració de carrosses de tipus "paperet"

La Junta de Govern Local en sessió de 20 de juliol de 2015 ha aprovat les bases que han de regir les ajudes per a contribuir al finançament de les despeses assumides en l'elaboració de carrosses del tipus “Carlet o paperet” que participen en la Cavalcada de les festes de Carlet de l'any 2015.

L'import de les ajudes dependrà de la grandària i terminació de la carrossa en els termes següents:

Categoria A: Carrosses confeccionades pel sistema de paperets els tapissos o paraments de les quals cobrisquen la quasi totalitat del vehicle tractor i remolc i disposen com a mínim d'una figura central d'una alçaria aproximada de 2 metres                                               600'00 Euros

Categoria B: Carrosses confeccionades pel sistema de paperets els tapissos o del qual paraments cobrisquen  la quasi totalitat del vehicle tractor i remolc                                                                 400'00 Euros

Categoria C: Carrosses confeccionades pel sistema de paperets que si bé no estiguen cobertes per tapissos o paraments en la quasi totalitat del vehicle tractor i remolc si que disposen com a mínim d'una figura central d'una altura aproximada de 2 metres                                                                    300'00 Euros

Les sol·licituds per a ser beneficiaris de les ajudes en l'exercici es presentaran en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Carlet en qualsevol moment anterior al dia de celebració de la cavalcada.

A la sol·licitud presentada s'adjuntarà la documentació gràfica comprensiva del projecte de la carrossa amb indicació del títol o temàtica de la mateixa, i esbossos dels tapissos i/o figures i del número de compte en què s'haurà d'ingressar l'ajuda que es concedisca.

El que es publica per al públic coneixement. 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es