Formulari de cerca

8/03/2016
Ajudes al transport públic per a estudiants 2015/2016

Publicat l'edicte d'ajudes concedides. Presentació de justificants de gasto fins al 30 d'abril.

Ajudes per a gastos derivats del transport públic per als universitaris, alumnes de cicles formatius de grau mitjà o superior, batxillerat artístic, tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització o estudis de postgrau, per al curs 2015/2016.

Poden sol·licitar les ajudes els estudiants universitaris, els de cicles formatius de grau mitjà o superior o els estudiants de batxillerat artístic, tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització o estudis de postgrau, que tinguen fins a 35 anys, que cursen estudis presencials en un centre de fora de la població de Carlet.

 

Requisits

·         Empadronats a Carlet abans del 31 d’agost de 2015.

·         Matriculats en un mínim de 30 crèdits anuals (excepte en el cas que estiguen acabant estudis), matriculats en el curs complet en el cas de cicles formatius i batxillerat.

·         Que l’estudiant, o els seus pares o tutors en el cas de ser este menor de 18 anys, es troben al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal Tributària i de la Seguretat Social, i amb l’Ajuntament de Carlet

·         Que la renda per capita de la unitat de convivència amb efectes de 31 d’agost de 2015 no supere els 10.000 euros (renda de 2014 de tots els majors de 18 anys de la unitat de convivència). Hi haurà reduccions per als membres de família nombrosa o per als casos de discapacitat reconeguda superior al 33 %. Els Premis Escola Educació i Futur 2014/2015 estaran exempts d’este requisit.

 

            El termini de sol·licitud serà del 13 de novembre a l’11 de desembre de 2015.

 

Documentació que cal aportar

·         DNI/NIE compulsat

·         Sol·licitud d’acord amb el model disponible a l’Ajuntament.

·         Certificat del centre on estudien els sol·licitants, en què s’acredite els crèdits o el curs en què està matriculat.

·         Fotocòpia d’una llibreta bancària a nom de l’estudiant.

·         Fotocòpia de la declaració de la renda de les persones físiques de l'exercici 2014 de tots els  empadronats en la mateixa vivenda que l'alumne. // Si els sol·licitants ho desitgen podran no aportar la còpia de la declaració del IRPF sempre que autoritzen en la instància presentada l'Ajuntament a obtindre la seua informació referida a l'exercici 2014 directament de l'Administració Tributària.

·         Respecte a l’estudiant, o als seus pares o tutors en el cas de ser este menor de 18 anys, certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social, i també de l’Ajuntament de Carlet.

·         En el cas que la mare del beneficiari es trobara en estat de gestació haurà d'aportar la documentació justificativa de l'embaràs.

·         Per a acreditar la condició de discapacitat o de família nombrosa serà necessari aportar la documentació acreditativa.

Les ajudes no podran superar els 100 euros per sol·licitant.

Les ajudes econòmiques es faran efectives a cada estudiant amb la justificació prèvia de l'import concedit. Es podrà justificar l'ajuda per mitjà de l'aportació de justificants de gastos de transport públic així com tiquets que acrediten el gasto en carburants per als casos en què no hi haja transport públic, fins al 30 d’abril de 2016.

Les ajudes denegades seran notificades als sol·licitants.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es