Formulari de cerca

8/03/2016
Ajudes concedides per al transport públic per a estudiants 2016/2017

Mitjançant un acord de la Junta de Govern Local del 7 de novembre de 2016 s'han aprovat les bases que han de regir el procediment per a l'atorgament de subvencions en concepte d'ajudes per a gastos derivats del transport públic per als universitaris, alumnes de cicles formatius de grau mitjà o superior, batxillerat artístic, tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització o estudis de postgrau per al curs 2016-2017.

 

Poden sol·licitar les ajudes els estudiants universitaris, els de cicles formatius de grau mitjà o superior, els estudiants de batxillerat artístic, tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització o estudis de postgrau, que tinguen fins a 35 anys i que cursen estudis presencials en un centre de fora de la població de Carlet o que estant matriculats en centres de Carlet estiguen realitzant les seues pràctiques formatives en pobles veïns.

 

Requisits

 • Empadronats a Carlet abans del 31 d’agost de 2016.
 • Matriculats en un mínim de 30 crèdits anuals o be matriculats en el curs complet en el cas de cicles formatius i batxillerat. (excepte en el cas que estiguen acabant estudis, en este cas hauran d'acreditar els crèdits que ja s'han superat),
 • Que l’estudiant, o els seus pares o tutors en el cas de ser menor de 18 anys, es troben al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal Tributària i de la Seguretat Social, i amb l’Ajuntament de Carlet.
 • Que la renda per capita de la unitat de convivència amb efectes de 31 d’agost de 2016 no supere els 10.000 euros (renda de 2015 de tots els majors de 18 anys de la unitat de convivència). Hi haurà reduccions per als membres de família nombrosa o per als casos de discapacitat reconeguda superior al 33 % o 65%. Els Premis Escola Educació i Futur 2015/2016 estaran exempts d’este requisit.

La sol·licitud podrà presentar-se en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Carlet (Oficina d'Atenció al Ciutadà) La presentació podrà realitzar-se, així mateix, per qualsevol dels procediments establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions publiques, en el següent termini:

 

 • Des del dia 23 de novembre del 2016

 

 • Fins al dia 16 de desembre del 2016,

 

ambdós inclosos.

 

Documentació que cal aportar

 • DNI/NIE compulsat
 • Sol·licitud (d’acord amb el model disponible a l’Ajuntament)
 • Certificat del centre on estudien els sol·licitants, en què s’acredite els crèdits o el curs en què està matriculat.
 • Fotocòpia d’una llibreta bancària a nom de l’estudiant i en la que figure el  codi IBAN
 • Fotocòpia de la declaració de la renda de les persones físiques de l'exercici 2015 de tots els empadronats en la mateixa vivenda que l'alumne.  Si els sol·licitants ho desitgen podran no aportar la còpia de la declaració del IRPF sempre que autoritzen en la instància presentada l'Ajuntament a obtindre la seua informació referida a l'exercici 2015 directament de l'Administració Tributària. L'autorització haurà d'estar firmada per totes les persones majors d'edat que es troben empadronades en la mateixa vivenda que l'alumne/a.
 • Respecte a l’estudiant, o als seus pares o tutors en el cas de tindre este menys de 18 anys, certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social (o autorització a l’Ajuntament a obtindre esta informació).
 • En el cas que la mare del beneficiari es trobara en estat de gestació haurà d'aportar la documentació justificativa de l'embaràs.
 • Per a acreditar la condició de discapacitat o de família nombrosa serà necessari aportar la documentació acreditativa.

 

La concessió de les ajudes convocades,  no podrà superar els 100 euros per sol·licitant.

 

Adoptat l'acord per la Junta de Govern Local, es publicaran les llistes de les ajudes concedides al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal

 

Les ajudes econòmiques es faran efectives a cada estudiant amb la justificació prèvia de l'import concedit. Es podrà justificar l'ajuda per mitjà de l'aportació de justificants de gastos de transport públic així com tiquets que acrediten el gasto en carburants per als casos en què no hi haja transport públic, fins al 30 d’abril de 2017.

 

Les ajudes denegades seran notificades als sol·licitants.

 

 

 

 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es