Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Ajudes concedides Escola Infantil Municipal curs 2016-2017
8/03/2017

 

INFORMACIÓ

 

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Carlet en sessió de data 13 de desembre de 2016 va aprovar les bases que han de regir el procediment per a l'atorgament de subvencions en concepte d'ajudes econòmiques per a finançar parcialment el cost de la taxa per la prestació del servici d'educació infantil en l'Escola Infantil municipal per al curs 20162017 que van ser rectificades per la Junta de Govern Local en sessió de data 19 de desembre de 2016.

La principal novetat que presenta la línia d'ajudes fixada per les bases per al curs escolar 2016 - 2017 és l'adopció dels mateixos trams de renda establits per la Conselleria d'Educació per a fixar l'import individualitzat de les mateixes amb l'objecte de simplificar el càlcul de l'import total resultant de la suma de l'ajuda municipal i autonòmica, així com el compliment del compromís de mantindre els preus que es van publicitar en el seu moment per l'Ajuntament de Carlet per a garantir a totes les famílies amb una renda inferior a 1.999,99 euros l'assistència integral.

 

OBJECTE

Les ajudes econòmiques van dirigides al finançament parcial del import mensual de la taxa dels mesos de setembre de 2016 a juny de 2017.

 

BENEFICIARIS

Tots els usuaris matriculats en el centre que es troben empadronats en el municipi de Carlet i al corrent de les seues obligacions tributàries i de seguretat social i amb l'Ajuntament de Carlet que reunint els demés requisits, tinguen una renda per capita inferior a 36.231 Euros seran beneficiaris d'una ajuda.

 

IMPORT

L'import de les ajudes que es concedixen variarà en funció del nivell escolar i de la renda per capita de les persones empadronades en la mateixa vivenda que l'alumne/a en els termes dels trams següents:

 CURS DE 0-1 Anys

 

RENTA PER CÀPITA

IMPORT MENSUAL DE L’AJUDA

De 0,00 a 1.999,99 €

253,53 €

De 2.000,00 a 3.999,99

208,53 €

De 4.000,00 a 5.999,99

155,53 €

De 6.000,00 a 9.999,99

195,53 €

De 10.000,00 a 13.999,99

195,53 €

De 14.000,00 a 36.230,99

215,53 €

 CURS DE 1-2 Anys

 

RENTA PER CÀPITA

IMPORT MENSUAL DE L’AJUDA

De 0,00 a 1.999,99 €

210,43 €

De 2.000,00 a 3.999,99

175,43 €

De 4.000,00 a 5.999,99

130,43 €

De 6.000,00 a 7.999,99

125,43 €

De 8.000,00 a 36.230,99

120,43 €

 CURS DE 2-3 Anys

 

RENTA PER CÀPITA

IMPORT MENSUAL DE L’AJUDA

De 0,00 a 1.999,99 €

122,40 €

De 2.000,00 a 5.999,99

117,40 €

De 6.000,00 a 7.999,99

72,40 €

De 8.000,00 a 9.999,99

72,40 €

De 10.000,00 a 36.230,99

67,40 €

 

 

TERMINIS PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 

El període ordinari de la sol·licitud serà aplicable per als/les alumnes que es troben matriculats en el centre abans del dia en què s'aproven les bases per la Junta de Govern Local. La sol·licitud haurà de presentar-se en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Carlet (Oficina d'Atenció al Ciutadà) en el termini de vint dies naturals a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, (extracte publicat en el BOP NÚM.2. del dimarts 3 de gener de 2017). El termini comença el 4 de gener i finalitza el 23 de gener de 2017

 

El període extraordinari de la sol·licitud serà aplicable per als/les alumnes que es matriculen en el Centre després de la data d'aprovació de les bases per la Junta de Govern Local (bases aprovades en sessió de data 13 de desembre de 2016) i abans de la finalització del curs escolar. En este cas, la sol·licitud haurà de presentar-se en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Carlet (Oficina d'Atenció al Ciutadà), en el termini de set dies naturals a comptar des de la data de la matriculació de l'alumne en el centre.

 

La presentació de la sol·licitud podrà realitzar-se, així mateix, per qualsevol dels procediments establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions publiques.

 

DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE

 

__Fotocopia del DNI/ NIE en vigor compulsat del pare i/o mare o, si és el cas, nou cònjuge o persona unida per anàloga relació o els tutors legals del/l'alumne/a què figuren en la sol·licitud.

 

__Fotocopia del llibre de família complet o documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar.

 

__ Documentació justificativa de la condició de tutor, acollidor o guardador.

 

__ Certificats vigents de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal Tributària i de la Seguretat Social i Fotocòpia de la declaració de la renda de les persones físiques de l'exercici 2015 de tots els membres computables de la unitat familiar als efectes de la determinació de la renda per capita familiar i sempre que convisquen en el domicili familiar, o bé autoritzen en la instància presentada en l'Ajuntament a obtindre la informació directament. L'autorització haurà d'estar firmada per totes les persones majors d'edat que formen part de la unitat familiar als efectes del càlcul de la renda per capita familiar d'acord amb les bases reguladores de la subvenció; l'autorització dels menors d'edat o de les persones amb discapacitat que hagen d'actuar mitjançant representant legal, i que formen part de la unitat familiar s'atorgarà mitjançant la firma dels seus representants legals.

 

__ Documentació justificativa de les ajudes (diferents de les concedides per la Conselleria d'Educació) per a la mateixa finalitat.

 

__ Documentació acreditativa de la condició de discapacitat igual o superior al 33% (en el cas de germans/es majors de 26 anys que convisquen en el mateix domicili i no perceben ingressos).

 

__Documentació acreditativa de l'embaràs als efectes del còmput de la unitat familiar.

 

EFECTIVITAT DELS AJUDES

L'efectivitat de les ajudes s'articula realitzant mensualment el pagament de les ajudes concedides als beneficiaris a favor de la mercantil gestora del servici prèvia comprovació dels requisits d'efectiva escolarització, residència i condició de no ser deutor amb l'Ajuntament de Carlet.