Formulari de cerca

L'AJUNTAMENT DE CARLET INFORMA

SUBVENCIÓ DE LA TAXA DE VALORACIÓ I ELIMINACIÓ DE RESIDUS URBANS I RECOLLIDA SELECTIVA EN ECOPARC 2010

La Junta de Govern Local en sessió de 13 de setembre del 2010 va aprovar les bases que havien de regir el procediment per a l'atorgament de subvencions de la taxa de valoració i eliminació de residus urbans i recollida selectiva en ecoparc 2010 en la modalitat d'ús vivenda/local sense activitat que correspon als veïns de Carlet.

La Junta de Govern Local en sessió de 27 de desembre del 2010 va acordar la concessió o denegació de les ajudes convocades en els termes de l'acta de la Comissió de Baremació de 27 de desembre del 2010.
 

Entre les ajudes denegades es trobaven les d'aquells que complint la totalitat dels requisits exigits eren deutors en via executiva de l'Ajuntament de Carlet en el moment del venciment del termini per a formular les sol·licituds de subvencions.

No obstant la denegació de les ajudes en este primer moment procedimental, de conformitat amb la base quinta de les bases reguladores de les ajudes, els que complint la totalitat dels requisits exigits foren deutors en via executiva de l'Ajuntament de Carlet, podrien accedir a les ajudes efectuant el pagament dels deutes en el termini d'un mes a comptar de l'endemà a la publicació de l'edicte de concessió i denegació de les ajudes en el tauler d'anuncis.
 

L'edicte de denegació de les ajudes per tindre la condició de deutor va ser publicat en el tauler d'anuncis de la Corporació el dia 16 de febrer del 2011.
 

Vençut el termini del mes a què es referix la mencionada clàusula quinta, s'ha comprovat d'ofici per l'Ajuntament quins dels sol·licitants havien procedit a satisfer els deutes en el termini establit.
 

D'altra banda, s'han presentat una sèrie de reclamacions en relació amb les ajudes denegades per no complir la resta de requisits que han sigut objecte de nova consideració, i donat lloc a l'estimació d'algunes d'elles.
 

La Junta de Govern Local en sessió de 23 de maig del 2011 va acordar la denegació o adjudicació de les ajudes convocades en els termes de l'Acta de la Comissió de Baremació de 17 de maig del 2011.
 

La relació dels beneficiaris de les ajudes i dels reclamants les sol·licituds de la qual han sigut desestimades figuren en l'edicte adjunt.
 

El que s'informa els efectes previstos en la base octava de què han de regir el procediment per a l'atorgament de subvencions de la taxa de valoració i eliminació de residus urbans i recollida selectiva en ecoparc 2010 en la modalitat d'ús vivenda/local sense activitat que correspon als veïns de Carlet

Contra l'acord pel qual es concedeixen les ajudes als qui resultaven deutors i han satisfet els deutes en període executiu es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant de la Junta de Govern Local en el termini d'un mes a comptar de l'endemà a la publicació dels edictes en el tauler d'anuncis de la Corporació o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà a la publicació dels edictes en el tauler d'anuncis de la Corporació.
 

Contra l'estimació o desestimació de les reclamacions interposades només cabrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà a la publicació dels edictes en el tauler d'anuncis de la Corporació.

Adjunts

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es