Formulari de cerca

Ajudes de llibres de text i material escolar curs 2015-2016

Amb l'objecte de garantir una educació de qualitat i per a totes les xiquetes i xiquets residents a Carlet, des de l'Ajuntament es pretén col·laborar amb les famílies en l'adquisició del material escolar que resulta imprescindible per a la formació dels menors i que dificulta la gestió de les economies familiars en els mesos de setembre i octubre de cada any.

Per a donar continuïtat a la iniciativa portada a terme durant els anys anteriors, l’Ajuntament vol convocar les ajudes per a llibres i material escolar corresponents al curs 2015/2016.

Es regularà el procediment per a la concessió de les subvencions en concepte d'ajudes per a l'adquisició de:

·         Llibres de text i material escolar curricular per al curs 2015/2016 per als alumnes dels nivells d'Educació Infantil (cursos 1r, 2n i 3r) empadronats en el municipi de Carlet abans del dia 1 de juny de 2015, amb independència de la localitat on s'ubique el centre en què es cursen estudis.

·         Llibres de text i material escolar curricular per al curs 2015/2016 per als alumnes dels nivells d'Educació Primària (cursos 1r, 2n, 3r, 4t, 5é i 6é), Educació Secundària Obligatòria (cursos 1r, 2n, 3r i 4t) i qualsevol nivell d'Educació Especial, empadronats en el municipi de Carlet abans del dia 1 de juny de 2015, amb independència de la localitat on s'ubique el centre en què es cursen estudis.

L'import de les ajudes per a l'adquisició de llibres i material escolar per als alumnes variarà en funció del nivell escolar i de la renda per càpita de les persones empadronades en la mateixa vivenda que l’alumne en els termes del següent quadre:

 

 

Renda per càpita

Nivell escolar

Menys de 4.000’00 €

De 4.000’01 a 6.010’12 €

De 6.010’13 a 10.000’00 €

Educació Infantil

60 €

50 €

40 €

Educació Primària

80 €

60 €

50 €

Educació Secundària Obligatòria

100 €

80 €

60 €

 

Requisits dels beneficiaris:

 

·         L’alumne haurà d’estar empadronat junt als seus pares, tutors, acollidors o guardadors en el municipi de Carlet amb anterioritat a l’1 de juny de 2015.

·         L’escolarització per al curs 2015/2016 en qualsevol dels cursos dels nivells d’Educació Infantil, Primària, Especial o Secundària.

·         Els pares, tutors, acollidors o beneficiaris no hauran de tindre la condició de deutors en executiva en el moment de la recollida de l’ajuda.

·         No presentar absentisme escolar.

·         Que la renda per càpita dels membres empadronats en la mateixa vivenda que l’alumne amb efectes de l’1 de juny de 2015 no supere els 10.000 €.

 

Se considera renda per càpita dels membres empadronats la suma de les següents quantitats dividides entre el número de membres:

·         Per a les persones que presenten declaració de l’IRPF, la part general de la base imposable i la base imposable de l’estalvi.

·         Per a les persones que no estiguen obligades a declarar per IRPF que hagen sol·licitat la comunicació de dades, el mateix import del paràgraf anterior

·         Per a les persones sense obligació de declarar i que no sol·liciten devolució, la suma dels ingressos íntegres obtinguts, minorats en una quantia de 4.080 euros, segons les dades facilitades per l’Agència Tributària.

 

Presentació de sol·licituds:

La sol·licitud haurà de presentar-se en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament en les següents dates:

·         Educació Infantil, Primària i Especial: del 22 de juny fins el 15 de juliol.

·         Educació Secundària: del 22 de juny fins el 4 de setembre, ambdós inclosos.

 

Xec escolar:

Les ajudes econòmiques es faran efectives mitjançant un xec escolar canviable en els comerços de la ciutat que hagen subscrit conveni amb l’Ajuntament. Els xecs es retiraran de l’Ajuntament en els següents terminis:

·         Alumnes d’Educació Infantil, Primària i Especial: del 25 d’agost fins el 30 d’octubre

·         Alumnes d’Educació Secundària:

-          Sol·licituds presentades fins el 15 de juliol: del 25 d’agost fins el 30 d’octubre

-          Sol·licituds presentades a partir del 16 de juliol: del 15 de setembre fins el 30 d’octubre

El termini màxim per a canviar el xec serà el dia 27 de novembre de 2015.

 

La Junta de Govern Local en sessió de 24 d'agost ha aprovat la concessió de les ajudes de material escolar dels alumnes d'educació infantil, primària i secundària que s'inclouen en els edictes adjunts

La Junta de Govern Local en sessió de 21 de setembre ha aprovat la concessió de les ajudes de material escolar dels alumnes d'educació infantil, primària i secundària que s'inclouen en els edictes adjunts

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es