Formulari de cerca

29/11/2017
Ajudes per al transport dels estudiants Curs 2017-2018

AJUDES PER AL TRANSPORT DELS ESTUDIANTS CURS 2017-2018

Poden sol·licitar les ajudes els estudiants universitaris, els de cicles formatius de grau mitjà o superior, els estudiants de batxillerat artístic, tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització o estudis de postgrau, que tinguen fins a 35 anys i que cursen estudis presencials en un centre de fora de la població de Carlet o que estant matriculats en centres de Carlet estiguen realitzant les seues pràctiques formatives en pobles veïns.

Requisits

 • Empadronats a Carlet abans del 1 de setembre de 2017.
 • Matriculats en un mínim de 30 crèdits anuals (excepte en el cas que estiguen acabant estudis), o be matriculats en el curs complet en el cas de cicles formatius i batxillerat.
 • Que l’estudiant, o els seus pares o tutors en el cas de ser menor de 18 anys, es troben al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal Tributària i de la Seguretat Social, i amb l’Ajuntament de Carlet.
 • Que la renda per capita de la unitat de convivència a 1 de setembre de 2017 no supere els 10.000,00 euros (renda de 2016 de tots els majors de 18 anys de la unitat de convivència). Hi haurà reduccions per als membres de família nombrosa o per als casos de discapacitat reconeguda superior al 33 %. Els Premis Escola Educació i Futur 2016/2017 estaran exempts d’este requisit.

Sol·licitud i termini de presentació

La sol·licitud haurà de presentar-se en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Carlet (Oficina d'Atenció al Ciutadà) a partir del dia 30 de novembre de 2017, fins al dia 29 de desembre de 2017, ambdós inclusivament.

 • Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
 • Còpia del DNI/NIE
 • Certificat del centre d'estudis on s’acredite els crèdits o el curs en que l'estudiant està matriculat
 • Declaració de la renda de l'exercici 2016 dels membres de la unitat de convivència majors de 18 anys (o autorització a l'Ajuntament a obtindre la informació, el model d’autorització s’adjunta en la sol·licitud)
 • Fotocòpia de la llibreta bancària a nom del sol·licitant de l'ajuda
 • Carnet o títol de família nombrosa en vigor
 • Certificat de la condició de discapacitat superior al 33 %

La concessió de les ajudes convocades, que no podran superar els 100,00 euros per sol·licitant, es realitzarà mitjançant un acord de la Junta de Govern Local, a proposta de la Comissió de Baremació. Adoptat l'acord per la Junta de Govern Local, es publicaran les llistes de les ajudes concedides al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de carlet i en la pàgina web municipal. Les ajudes econòmiques es faran efectives a cada estudiant amb la justificació prèvia de l'import concedit. Es podrà justificar l'ajuda per mitjà de l'aportació de justificants de gastos de transport públic així com justificants que acrediten el gasto en carburants per als casos en què no hi haja transport públic des de Carlet fins al centre d'estudis, els justificants s’hauran de presentar en el Registre d’entrada de l’Ajuntament fins al 30 d’abril de 2018.

Les ajudes denegades seran notificades als sol·licitants.

Extracte de les bases aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 15 de novembre de 2017.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es